© Destination Kystlandet

Vedtægter

§1 Navn og hjemsted

 • Stk. 1. Foreningens navn er »Juelsminde Naturlegeparks Venner«.
 • Stk.2. Foreningens hjemsted er Hedensted Kommune.

§2 Formål

 • Stk. 1. Foreningen, der er en almennyttig forening, har til formål med udgangspunkt i grunden beliggende Færgegårdsengen 2, 7130 Juelsminde, i forsvarlig sikkerhedsmæssig stand at drive, vedligeholde og servicere den legepark, som etableres ved Palsgaard Gods A/S’s igangsætning og etablering heraf, eventuelt i samarbejde med øvrige parter/via fondsansøgninger.
  Foreningen skal således på alle måder søge at fremme aktiviteterne med leg, udenoms arrangementer m.v. mest muligt, herunder ved servicering og vedligeholdelse på et højt plan, således legeparken altid kommer til at fremstå velvedligeholdt og attraktiv set i forhold til brugere. Endvidere kan foreningen medvirke til igangsætning af aktiviteter i legeparken, og stå for alle former for nødvendige tiltag i forbindelse med driften.
  Der skal ved drift af legeparken tages mest muligt hensyn til beskyttelsen af områdets natur, kultur og miljøværdier, herunder de omliggende skov- og naturarealer.

§3 Medlemskreds

 • Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål, det være sig både privatpersoner, virksomheder, selskaber og institutioner m.fl..
 • Stk.2. Indmeldelse sker enten online på hjemmeside eller lignende eller skriftligt til et af foreningens bestyrelsesmedlemmer. Der betales ikke kontingent.
 • Stk.3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til et af foreningens bestyrelsesmedlemmer.

§4 Generalforsamlingen

 • Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
 • Stk.2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved brev/mail til medlemmerne og eventuelt såfremt bestyrelsen beslutter det, tillige ved annoncering i den lokale dagspresse med angivelse af dagsorden.
 • Stk.3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Hvert personligt mødende medlem og erhvervsvirksomhed/juridiske personer har én stemme. Erhvervsvirksomheder/juridiske personer kan alene lade én person møde og udøve stemmeretten.
 • Stk.4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Bestyrelsen aflægger beretning
 4. Regnskab og budget
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 7. Valg af revisor og en revisorsuppleant
 8. Eventuelt
 • Stk.5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.
 • Stk.6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
 • Stk.7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal og normalt ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal/ pointmetoden/ prioriteringsmetoden.

§5 Ekstraordinær generalforsamling

 • Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.
 • Stk.2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§6 Ledelse og bestyrelse

 • Stk.1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 3-6 medlemmer. Palsgaard A/S har ét fast medlem af bestyrelsen, der udpeges direkte af Palsgaard A/S til bestyrelsen i forbindelse med hvert års generalforsamling. Det faste medlem påvirker ikke antallet af bestyrelsesmedlemmer, der vælges på generalforsamlingen.
 • Stk.2. Bestyrelsen kan træffe beslutning i ethvert forhold indenfor foreningens formål. Et bestyrelsesmedlem vælges for 2 år ad gangen, og der foretages valg af det antal medlemmer, der afgår efter tur i henhold til valgår. (Det forudsættes, at der hvert år afgår mindst 1 medlem eller flere, afhængig af hvad der er sket året før, og hvornår valgperioden for det enkelte medlem udløber). Genvalg kan finde sted. Generalforsamlingen bestemmer efter indstilling fra bestyrelsen, hvor mange medlemmer der skal vælges til bestyrelsen i det enkelte år, jfr. dagsordenens pkt. 6.
 • Stk.3. Bestyrelsen konstituerer sig med: formand, kasserer og sekretær. Den er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er mødt. Afgørelse på bestyrelsesmøde sker ved simpelt stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er formandens eller dennes stedfortræders stemme afgørende.
 • Stk.4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
 • Stk.5. Formanden – og i hans fravær kassereren – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst to medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

§7 Økonomi, regnskab og revision

 • Stk.1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
 • Stk.2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.
 • Stk.3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
 • Stk.4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

§8 Tegningsregler og hæftelse

 • Stk.1. Foreningen forpligtes ved underskrift af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt til formanden og to bestyrelsesmedlemmer, til at foretage forpligtende underskrifter for foreningen.
 • Stk.2. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser. Foreningen hæfter således kun med sin formue, og der påhviler ikke noget medlem personlig hæftelse.

§9 Vedtægtsændringer/beslutning om foreningens opløsning

 • Stk.1. Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller foreningens opløsning kræves dog, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og at beslutning vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
 • Stk.2. Skulle det nævnte antal medlemmer ikke være tilstede, men forslaget i øvrigt vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til ny generalforsamling, på hvilket forslaget kan vedtages med simpelt stemmeflertal.
 • Stk.3. Indkaldelsen til ordinær generalforsamling i foreningen sker på foranledning af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel og i øvrigt med 14 dages varsel ved ekstraordinær generalforsamling.
 • Stk.4. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med samme flertal som nævnt vedrørende vedtægtsændringer og på samme måde.
 • Stk.5. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i §2 fastsatte formål og formuen skal anvendes indenfor lokalområdet til almennyttige formål for eventuelle offentlige legepladser eller andre legemuligheder for børn i lokalområdet, der besluttes af den opløsende generalforsamling.

§10 Det lejede areal

 • Stk.1. I forbindelse med stiftelsen af nærværende frivillige forening, oprettes der en lejekontrakt af grundejer Palsgaard Gods A/S til foreningen.
  Arealet stilles vederlagsfrit til rådighed for foreningen, og har en foreløbig lejeperiode på 30 år. Lejemålet forudsætter, at arealet aktivt anvendes til legepark, og såfremt dette ikke længere er tilfældet, kan udlejer med 1 års varsel opsige lejeaftalen til ophør. Ligeledes forudsættes det, at arealet passes på god og ordentlig vis, således det fremtræder attraktivt for offentligheden.
 • Stk.2. Eventuelt fornyelse/forlængelse af lejekontrakten skal ske senest 1 år før lejeperiodens ophør.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling.
Juelsminde, den 22. januar 2019.