© Destination Kyslandet

Odelsbjerg’s historie

Fra gammel tid, og på de ældste kort, benævnes bakken hvor Naturlegeparken er placeret i det nord-vestlige hjørne, som Odelsbjerg. På nyere kort, som er opdateret efter omkring 1941, benævnes stedet imidlertid som: ‘Olsbjerg’. Da Juelsmindes hovedstrøg er navngivet ‘Odelsgade’ benytter vi her på siden den gamle stavemåde.

Det højeste sted på bakken ligger skjult i skoven, sydøst for Naturlegeparkens område og Tofteskovens MTB bane. Toppen ligger tæt på, og er synlig ovenfor DDS’ spejderhytte ‘Teepe’. Den ligger 21 meter over havet, og er et gammelt voldsted, som er fredet siden 1937.

Fredningsteksten lyder i følge Slots & Kulturstyrelsens side om Fund og Fortidsminder, således: Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 – 2009 e.Kr.)

‘Klakring by, matr.nr.36c: voldsted i skel til matr.nr.36b af Klakring by. VOLDSTEDET OLSBJERG Voldstedet består af en naturlig, skovbevokset banke, der mod vest, syd og øst er omgivet af en tør voldgrav, medens den mod nord begrænses af en naturlig skrænt. Voldstedets form og ud- strækning fremgår af vedføjede opmåling, hvorpå grænsen for det fredede areal findes angivet. Det fredede areal måler i nordvest- sydøst 77 m og i sydvest-nordøst 77 m. Fredningsgrænsen forløber i en afstand af ca. 25 m fra topfladens rand, dog i nord i en afstand af indtil 40 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved pløjning, gravning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald.’

Historisk Atlas beskriver det således: -Voldstedet Der er ingen skriftlige kilder, der fortæller, hvem der byggede borgen og hvorfor. En mindre udgravning i første halvdel af forrige århundrede afslørede kun, at der fandtes fyldlag med kulturspor på voldstedet. Muligvis er det ved samme lejlighed, at man fandt dele af et keramik fad fra 1300-tallet.

På baggrund af de manglende oplysninger er det svært at sig noget sikkert om stedet, men generelt udgør Olsbjerg Voldsted bare ét af de ca. 1000 voldsteder, der findes rundt om i Danmark. Hovedparten af disse er opført som små private borge i 1300-tallets første halvdel, hvor der var borgerkrig i landet, og at dømme ud fra keramikken, hører Olsbjerg også til i denne periode. Man skal givetvis forstille sig, at der rundt langs borgbanken har været en palisade af træ og midt på banken et tårn, muligvis også af træ. Derimod må man regne med, at borgens økonomibygninger, dvs. stald, lade mv. har ligget nedenfor borgen, antageligt på vestsiden. 

Kort fra 1867. Umiddelbart nord for ‘Juelsminde Kro’ ses de brune cirkler, som viser ‘Sandbjerghøj’, der blev udgravet i forbindelse med anlægsarbejdet for Amtsvejen Juelsminde-Vejle i 1934.

Kort © Kort og Matrikelstyrelsen / Luftfoto © COWI A/S

Odelsbjerg, placering og frednings omfang.

Toppen af Odelsbjerg set fra vest.